0

გაიშალე!

სიტყვა რომელსაც გაიგონებთ ბეჭებზე(ზურგზე) ხელის მოხვედრამდე დაახლოებით 2 წამით ადრე.
არის სხვადასხვა ვარიაციებიც (ნუ იხრები, გასწორდი)

-გაიშალე !!
-თხლაშ.