0

დავაი აბა ს ბოგამ!

ხშირად იყენება დამშვიდობების დროს და გამოთქვავენ როგორც "ზბოგამ"

დავაი ძმა აბა ზბოგამ.