0

გამიგე?!

სიტყვა რომელიც გამოიყენება ძირითადად ზრდასრული მამრების მიერ. ამ სიტყვას ერთმანეთს ეუბნებიან მაშინ, როცა დაინახავენ ახლო მიმავალი მდედრის "კაი" მკერდს ან უკანალს. ძირითადად ითქმება ბოხი - "ბიძია კაცის" ინტონაციით.

ბიჭო!!!... გამიგე?!