4

ნახევარ ნახევარი

ინტერნეტ კაფეში ე.წ ( კოპიუტერებში ) ( კომპუიტერებში ) 2 მეგობრის მიერ ჩართული ნახევარი საათი

მიე ლარიანი