0

ბოლო წვეთი შარვლისაა

მუდმივი შემთხვევა , როდესაც მოშარდვის შემდგომ , დაფერთხვის
ხარისხის მიუხედავად , შარდის ბოლო წვეთი მუდმივად ტრუსზე რჩება

-დაიცა დავფერთხო
-ბოლო წვეთი შარვლისაა