თითი მიეცი - განმარტებები - ბიძერი
1

თითი მიეცი

გამოიყენება იმ შემთხვევაში როდესაც მეგობარი დახრილია 90
გრადუსით და სჭირდება წელში გამართვა

მკვეთრი გასწორების შემთხვევაში წამოძახილი "აიღოოოო"