0

საპერნიკი

მარტინ ზავადა

მისი დამარცხება შესაძლელია მხოლოდ დაპლანული სქემით,