0

გამოტყნაულება

ამ სიტყვისთვის კონკრეტული განმარტების მოფიქრება ძალზედ რთულია, შეიძლება ნებისმიერ კონტექსტში იქნას გამოყენებული. მაგალითად თუ ადამიანი იყენებს სიტყვის თავისუფლებას და გამოხატავს საკუთარ ნეგატიურ თუ დადებით დამოკიდებულებას რაღაც საკითხზე და ა.შ.

"ეს საიდანღა გამოტყნაულდა?!"