0

დოხუი

იხმარება თვლადი რიცხვითი სახელების განსაზოგადებლად . სახელდობრ საკმაო რაოდენობაზე გაცილებით მეტი.

აუ დრო გვაქვს დოხუი პაწკუ, წამო ზოოპარკში.

0

დოხუი

რაოდენობის განუსაზღვრელი ფორმა

იმ ტიპს დოხუი ფული აქვს