0

გააკატავა

პიროვნება რომელმაც თავანი არ ან ვერ ჩააბარა

-მაგას არ ეთამაშო გაკატავებული აქვს