1

ეს რა არის , წიწილა ვარ?

რეაქცია ,როდესაც მეგობარს სთხოვ მზესუმზირას და ის ცოტას გიყრის .

მეგობარი I -,,სემიჭკა“ დამიყარე
მეგობარი II - ცოტა
მეგობარი I -ეს რა არის , წიწილა ვარ?