0

მადეინჩინა

ქართული made in china. როგორც წესი, იყენებენ უფროსი თაობის წარმომადგენლები.

- წამიკითხე ერთი, სადაურია
- მა-დე... ინ... ჩი-ნა... ჩინურია (იხ. ჩინელები)