0

დედისტყვნა

პირდაპირი მნიშვნელობით დედისტყვნა - მშობელი დედის მოტყვნაა, თუმცა კონკრეტული შესიტყვება შესაძლოა სხვა ბევრ გარემოებაში შეგვხვდეს, როგორც შეკითხვის ასევე პასუხის სახითაც.

მაგალითი 1 შეკითხვა: რა დედისტყვნა გინდა?

მაგალითი 2 პასუხი:
-ბიჭო
-რა?
-დედისტყვნა!