0

დედისტყვნა მიქსერში

რთული ფრაზეოლოგიზმი. ვინმეს ან რაიმეს დედასთან სექსუალური კავშირის დამყარების უკიდურესად აღმატებითი ფორმა. ენათმეცნიერების განმარტებით, დედისტყნვა მიქსერში გულისხმობს ჩვენი ოპონენტის დედასთან სექსუალური კავსირის იმ დონეზე დამყარებას, რის შედეგადაც მიქსერში მოტყვნის ობიექტი მნიშვნელოვან ზიანს იღებს.

" - მორტედას დავფიქავ და მერე ნახე შენ დედისტყვნა მიქსერში"
" - რა ტრაკს ათამაშებს ეგ, დედისტყვნა მიქსერში ხო არ უნდა?
"