0

პიდო

პიდო ნიშნავს *ლეს , *ლე არიხსნება

ბარო პიდო