1

მანქანის გასაღები

მანქანიანი ხალხის ყურის გამოსაწმენდი საშუალება

ეს სიტყვა წინადადებაშ არარსებობს რადგან ხალხი ამაზე ყურადღებას არამახვილებს