0

ნიფხავგამოხეული

იტყვიან ღარიბ ძარმაც ადამიანზე.

- მაგ ნიფხავგამოხეულს ჩემს ქალიშვილს არ გავატან!