0

ყლინჯიოფალა

სამყაროში არსებული ნებისმიერი წარმოშობის ცოცხალი ან არაცოცხალი არსება, რომლის ფორმა და შესახედაობა ერთობ უცხო და ნაკლებად გავრცელებულია. მისი დანახვისას, როგორც პირველი, ასევე შემდგომი ეფექტიც ცხადჰყოფს ამ არსების ამაზრზენ, არაესთეტიურ საწყისს. პირველი ყლინჯიოფალა, ქართველი მემატიანეთა ჩანაწერების მიხედვით ყოფილა აიეტის გველეშაპი, რომელიც ოქროს საწმისს იცავდა. სწორედ ეს მოვლენა აყენებს ეჭვქვეშ ზემოთ ხაზგასმულ დეფინიციას, რომ ყლინჯიოფალა მხოლოდ უარყოფით დატვირთვა ატარებს. ვინაიდან, გველეშაპი იცავდა ეროვნულ საგანურს იმ დედა მოტყნული იასონისგან.

ეს გველეშაპია თუ ყლინჯიოფალა?