0

ჰა აძრობ ტყავს?

იხმარება მარჯვე ხელის მქონე საზოგადოების მიმართ

ეს იმდესნს ანძრევს გააძრო ტყავი.