0

დაიწვა

სულხან-საბა ორმეტრიანის განმარტებით, "დაიწვა" ანუ ვერ დაფარულ იყო. პიროვნება ან პიროვნენები, რომლებიც ცდილობენ შეუმჩნევლად იმოქმედონ კანონსაწინააღმდეგოდ, მაგრამ სხვა პიროვნების ან პიროვნებების მახვილმა თვალმა შეამჩნია მათი საეჭვო გადაადგილება.

"ჩქარა დაგაზე შეჩემა, მგონი დავიწვით!"