0

ყლემერყევობა

ორჭოფობა, ყოყმანი, ჭოჭმანი.

- არ წამოვა ეგ, ხომ იცი, რა ყლემერყევი კაცია..