0

უგულო ხარ

გამოიყენება იმის მიმართ ვისაც თავისუფლად შეუძლია დააბიჯოს ჭიანჭველას ფეხი

-ტყ