0

მძღნერიანი წკეპლა

გამოიყენება სუბიექტის მიერ ობიექტის თხელ
ულვაშებზე თავისი აზრის გამოსახატავად.

-რა იყო ულვაშემზე მძრნერიანი წკეპლა გადაგარტყეს?