0

თავმოტვლეპილი

სიმელოტის აღმატებითი ფორმა. იხმარება იმ ადამიანის დასახასიათებლად რომლის თავი ალაგებული მაგიდასავით გამოიყურება

ეს თავმოტვლეპილი კაცი ჩემი ლექტორია