2

მასტურხეცა

მოზარდი ,რომელსაც შეუძლია გაათავოს 1-2 წუთზე ნაკლებ დროში. თუნდაც დამოკიდებული იყოს თავისი ფანტაზიის წყაროზე და არ ჰქონდეს სანძრევი ვიზუალური მასალა

- შეჩემა რა გჭირს , 30 წუთია ტარაკანასავით გაწმარებული ანძრევ და კიდე ვერ გაათავე?
- რა შემეცი ბიჯო , მატურხეცა კი არ ვარ.