0

ხვეწნას არ დავუწყებთ

ხშირად იხმარება სადმე წასვლის წინ და გამოხატავს ყლ*ზე დაკიდების მძიმე ფორმას.

არ უნდათ ნუ უნდათ ხვეწნას არ დავუწყებთ