0

ქართველი ვაჟკაცი

ინდივიდთა სტერეოტიპული კატეგორია, რომელიც ხასიათდება შემდეგი ნიშან-თვისებებით:
• მასკულინური მამაკაცი (იგივე კაცური კაცი)
• ქართული ეროვნების
• კაი პურის მჭამელი
• 80-დან 90-მდე ინტელექტის კოეფიციენტის მქონე
• მორწმუნე

კორკოტა ნამდვილი ქართველი ვაჟკაცია!