0

წუნწუხი

საქონლის ნაკელისა და შარდის ერთმანეთში ნარევი

წუნწუხი აწუნწუხებულა საწუნწუხებელაში ჩაწუნწუხებულა