0

ვინ გააკუა?

ფრაზა რომელსაც ხშორად თვითონ გამკუებელი იძახის

ვინგააკუა ფურა სუნია.