0

ჩაჯმა

ჩაჯმა მრავალმხრივი ტერმინია, რომელიც გამოიყენება სხვადასხვა სიტუაციაში. გამოიყენება როგორც დადებით, ისე უარყოფით კონტექსტში.

დადებით კონტექსტში:
- უყურეე იმ ფილმს რო გითხარი?
- კიი ჩავიჯვი სიცილით.
უარყოფით კონტექსტში:
- არა მადლობა, მეტი ნაპასი აღარ მინდა
- კაი არ ჩაიჯვა შიშისგან ! ერთიც ხიე