0

სხვა ?

ყველაზე ცუდი შეკითხვა

- სხვა ?
- არაფერი შენკენ ?