0

რაქნა დაიბოლა?

კითხვა რომელიც მოწევის შემდეგ ყოველ 10 წამში ისმევა, რომელსაც ძირითადად ეცემა პასუხი ,,რავი ველოდები რა,,

რაქნა დაიბოლა შეჩემა? რავი ველოდები რა.