0

გადაღარღალება

ტერმინი გადაღარღალება იგივე გადალაღლაღება _ ჭამის ან სმის პროცესი, როდესაც სუბიექტი ზედმეტი სურვილის გამო არაადამიანურ ხმებს გამოსცემს. ღჯაა ნდაა ესეთები

ჩისქეიქს გადეიღარღალებდა კაცი ხახაში