0

გაასუხარა

ეს სიტყვა აღნიშნავს ნივთის სარფიანად გაყიდვას.
სადაც გამყიდველი უფრო მოგებულია ვიდრე მყიდველი.

რამდენად გააასუხარე შენი ჯართი მანქანა ?