0

გადაბნელდი

თავიდან მომწყდი, მომცილდი, იგივე გადაშენდი.
ძირითადან სიტყვა გვხვდება დასავლეთ საქართველოში.

გადაბნელდი აქედან .