0

მიგამყნო

ოპონენტის განადგურების აღმნიშვნელი სიტყვა

- ერთი ერთში ვითამაშოთ?
-მოდი მიგამყნო.