0

სახლი გაყიდე?

გამოხატავს მეგობრის განცვიფრებას მობილურისადმი, რომლის ფასი 2000 ლარზე მეტია ან აიფონია.

ნახე აიფონ X ვიყიდე!
რაიყო შეჩემა სახლი გაყიდე?