0

აყლევება

ზმნა-ძლიერი ალკოჰოლური ან ნარკოტიკული ინტოკსიკაციის მდგომარეობა, რომელიც იწვევს პიროვნების მიერ, მორალურ-ეთიკური სტანდარტების და ღირებულებების უგულვებელყოფას.
1.ლანძრვა-გინება
2.ყლეურად ცეკვა
3.გულის რევა
4.მეხსიერების დაბინდვა
5.უაზრო ისტორიების მოყოლა და სხვა მრავალი

1.გუშინ გალერიში გიორგა არყით აგვიყლევდა.
2.ერთმა ექსტაზმა ისე ამაყლევა რო...