0

იმასვქნით

მრავლის მომცველი სიტყვა რომელიც ნებისმიერ წინადადებაში ჯდება.

-მას ეს გაკვათილი ახსენიით?
-არა მაგრამ დღეს იმასვქნით