0

სულ შენი არაა?

რიტორიკული კითხვა, რომელსაც ხშირად მოისმენთ მეგობრისგან რომელიც თქვენს რამე ნივთს იყენებს

-კაი ადე დამსვი
-ეეე სულ შენი არაა მაცადე ცოტა ხანი