0

ზმბრდნა

შეძახილი, რომელსაც იყენებენ ძირითადად მაშინ, როდესაც ადამიანთან დიალოგში პირმა რაღაც ვერ გაიგო

- ამირსპასალარია?
- ჰა?
- ზმბრდნა