0

ჩაცვენილები

გამოთქმა , რომლითაც ვახასიათებთ მდიდრებს .

მაგენი ჩაცვენილები არიან