0

წოკნაობა

სუბიექსტის მიერ განხორციელებული მოქმედება რომელსაც ჩვენ ქანაობას ვეძახით

აუ რას ვწოკნაოობ