0

არ დამაბოლა

ფრაზა რომელიც ძირითადად დორბლიან მდგომარეობაში ითქმის

ადდ დაბაბოლა