0

მოკლე გზა ვიცი

ფრაზა რომელსაც ლაშქრობის დროს აუცილებლად მოისმენთ, რაც პირდაპირ იმის მიმანიშნებელია, რომ ჯგუფი ან დაიკარგება ან აუცილებლად ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ტრამვებით დაბრუნდება უკან.

-მოკლე გზა ვიცი..
-მაგ მოკლეგზით ერთხელ ავედი და იმის მერე ვარ კოჭლი..