0

მარიამი

მარიამი ბერძნული სიტყვაა და ქართულად გამცემს ნიშნავს

...