0

სწეს საბსნსა

იგულისხმება სასქესო ორგანოს სიგრძე რის მიხედვითაც ძია უთუოდ მიხვდება ქალებში წასაყვანი ხარ თუ არა

სწევს საბანსა
კი
წავდით