0

სუფრული

სიმღერის მიმდინარეობის ქართული, მამა-პაპური ჟანრი.

სუფრულები გაუშვით