0

სასუქს გაყრიდნენ?

მაღალი ადამიანისადმი მიმართვის ფორმა,რომელიც სინამდვილეში გულისხმობს შურს იმის გამო,რომ სასუქმიყრილი ინდივიდი შენზე მაღალია

შენ რაა სასუქს გაყრიდნენ ბიჭო??