0

შეჩკა ვიუ-ვიუ

სიტყვა შეჩემას კნინობითი ფორმა, დამატებული აქვს ოპტიმისტური ბოლოსართი

რას შვები შეჩკა ვიუ-ვიუ?